Sectorplan 9: De wet- en regelgeving omtrent RKGV

Het beleid van het LAP is uitgewerkt in sectorplannen voor specifieke (categorieën) afvalstoffen. Per sectorplan wordt onder meer een duidelijke afbakening gegeven, wordt de minimumstandaard vastgesteld, komen de aspecten van vergunningverlening aan de orde en worden de specifieke aandachtspunten van de in- en uitvoer behandeld. RKGV valt onder Sectorplan 9: ‘Afval van onderhoud van openbare ruimten’.

RKGV is afval dat vrijkomt bij:

  • het vegen van openbare straten, terreinen, stranden en het legen van openbare afvalbakken (categorie veegafval);
  • het opruimen van afval van markten en evenementen, niet zijnde het afval dat door marktlieden en exploitanten van evenementen zelf is ingezameld (categorie marktafval);
  • het reinigen van havens, kanalen, sloten, grachten en vijvers (categorie drijfafval);
  • het reinigen van riolen, kolken en gemalen (categorie RKG-slib).

 

Minimumstandaard voor be- en verwerking
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van RKG-slib en veegafval is het afscheiden van de inerte fractie die, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van marktafval, drijfafval en de restfractie die overblijft na het scheiden van RKG-slib en veegafval, is verwijderen door verbranding.

Klik hier voor meer informatie over Sectorplan 9.