Omgevingsvergunning

Per 1 oktober 2010 is in Nederland de Omgevingsvergunning in werking getreden. Deze vergunning is nodig bij activiteiten die mogelijk hinder kunnen veroorzaken voor mens en/of milieu. De Omgevingsvergunning valt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en dient ter vervanging van diverse vroegere ontheffingen en vergunningen, waaronder de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en milieuvergunning.

Klik hier voor meer informatie over de Omgevingsvergunning.

Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet.